Kleine Lettertjes

Downloads:


Algemene Huur-voorwaarden

Artikel 1 – toeristisch verblijf

Dit touristische verhuurcontract is uitsluitend bestemd voor de huur van een kampeerplaats, een caravan, een stacaravan, een glamping Lodge of een vakantiehuisje, eigendom van SCI L’Assaladou, 1 Chemin de Fauruc, Lieu-dit L’Assaladou, 11500 Nébias, hierna genoemd “de eigenaar”.

Artikel 2 – Duur van het verblijf

Dit contract is gesloten voor een bepaalde duur, welke niet langer mag zijn dan 90 dagen.  De huurder kan onder geen enkele omstandigheid aanspraak maken op het recht om het gehuurde goed aan het einde van het verblijf te behouden.

Artikel 3 – totstandkoming van de overeenkomst

De reservering wordt van kracht wanneer de huurder aan de eigenaar een aanbetaling van minimaal 30% van het totale bedrag van de huur heeft gedaan.

Het contract wordt pas contractueel na ontvangst van het saldo van het verblijf, dat uiterlijk 30 dagen vóór de datum van aankomst volledig moet zijn betaald (bij voorkeur door overschrijving).

De huurovereenkomst tussen de partijen van deze akte kan op geen enkele manier ten dele ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, tenzij de eigenaar hiermee akkoord gaat.

Elke inbreuk op deze laatste alinea zou kunnen resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst door de fout van de huurder, waarbij de opbrengsten van de huurovereenkomst permanent door de eigenaar worden verworven.

Artikel 4 – inbegrepen kosten

In het geval van huur van een huuraccommodatie of caravan omvat de huur, voor de duurtijd van de huur, de betaling van alle huurkosten van een onafhankelijk ingerichte en volledig uitgeruste accommodatie (water, elektriciteit, verwarming), behalve bij de accommodaties die zijn uitgerust met een elektriciteitsmeter waar de elektriciteit extra bij te betalen is (zoals de Petit Gîte).

De huurprijs is inclusief: de NORMALE schoonmaak na vertrek, en ‘hotel-service’ lichte schoonmaak tijdens verblijf op tijdige aanvraag, inclusief vers linnen.
De huurder doet grondig de vaat (alles ontvet), borstelt en neemt al zijn afval mee bij zijn vertrek.
Inclusief receptie-permanentie tijdens de openingsuren.

De huurprijs is exclusief: extra kampeerders in de tuin van een accommodatie, maaltijden of ontbijt, of aanvullende huur ter plaatse zoals extra veld-bedden, de levering van huishoudlinnen (beddengoed, handdoeken en keuken).
De maximale beschikbaarheid van extra opties zoals kampeerauto’s in de tuin, dieren, logeerbedden, babybedjes, kinderzitjes enz. Kunnen variëren. Al dergelijke opties zijn alleen beschikbaar op aanvraag en moeten worden bevestigd door de eigenaar.

Voor kampeerplaatsen is de huurprijs exclusief alle opties die op de prijslijst en op de website staan vermeld, zoals extra volwassenen of kinderen, een nabij geparkeerd voertuig, enz …

Artikel 5 – betaling van de kosten

Aan het einde van het verblijf moet de huurder aan de eigenaar alle kosten bijbetalen die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Hun bedrag is gebaseerd op de berekeningsbasis die te vinden is op onze website en die ook vermeld wordt op de prijslijst op onze website en opgehangen in de receptie.

Artikel 6 – Geen bedenktijd

Voor reserveringen die per post, telefoon of via het internet zijn gemaakt geniet de huurder niet van de herroepingstermijn genaamd “rétractation” in het Frans, en dit in overeenstemming met artikel L121-21-8 van de Franse consumentenwetgeving, in het bijzonder betreffende verlening van accommodatiediensten op een bepaalde datum of periode.

Artikel 7 – annulering door de huurder

Annuleringen of wijzigingen worden geaccepteerd volgens de voorwaarden gespecificeerd in de bijzondere voorwaarden.

Voor elke annulering of wijziging binnen 60 dagen wordt niets van betaalde bedragen terugbetaald, maar er zal wel een latere verblijfsdatum (tegen hetzelfde tarief, naargelang beschikbaarheid) worden aangeboden die overeenkomt met het betaalde bedrag.

De aanbetaling blijft verworven door de eigenaar volgens de bijzondere huurvoorwaarden. Deze laatste kan het saldo van het verblijf aanvragen als de annulering plaatsvindt minder dan 30 dagen vóór de geplande datum van binnenkomst in de gebouwen, volgens de bijzondere voorwaarden.

Als de huurder niet binnen 24 uur na de aankomstdatum vermeld op de reservering verschijnt, wordt dit contract ongeldig en kan de eigenaar over zijn accommodatie beschikken. De betaalde bedragen blijven ook verworven aan de eigenaar die de betaling van het saldo van de huur zal vragen.

Artikel 8 – Annulering door de eigenaar

De eigenaar betaalt in dat geval de huurder het volledige betaalde bedrag terug.

Artikel 9 – Overdracht en onderverhuur

Deze toeristische huur is ten behoeve van de enige huurder die partij is bij deze overeenkomst.

De overdracht van de huurovereenkomst, gehele of gedeeltelijke onderhuur, is ten strengste verboden.

Artikel 10 – aankomst en vertrek

De ontvangst van de huurders is verzekerd op de dag van aankomst tussen 17 uur en 21 uur.

Het vertrek van de huurders gebeurt ten laatste om 11 uur op de datum en het tijdstip waarop de huurder de accommodatie of de locatie volledig heeft vrijgegeven. In een accommodatie wordt het aanwezige huisraad vergeleken met de video-inventaris gemaakt in aanwezigheid van de huurder.

Artikel 11– inventaris in een vaste accomodatie

Een video wordt gezamenlijk door de huurder en de eigenaar of zijn vertegenwoordiger gefilmd op het apparaat van de verhuurder, dit bij aankomst en vertrek. Deze video-inventaris is de enige referentie in geval van een geschil met betrekking tot de inventaris.

De staat van netheid van de accommodatie bij aankomst van de huurder moet zichtbaar zijn in deze inventaris-video. Het schoonmaken van het pand is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode en vervangt niet de regelmatige lichte schoonmaak op aanvraag.

Als de eigenaar van mening is dat hij niet genoeg tijd heeft om alle noodzakelijke controles uit te voeren in het bijzijn van de verhuurder bij zijn vertrek, en in het bijzonder in geval van een duidelijk vaststelbare schade in het gehuurde goed, zal de eigenaar de mogelijkheid om controles binnen een periode van 48 uur uit te voeren behouden en zal de eigenaar de huurder op de hoogte stellen van de schade die niet is geconstateerd tijdens zijn vertrek. In geval van betwisting zijn huurder en eigenaar verantwoordelijk voor het aantonen van hun goede trouw.

Artikel 12- aanbetaling of garantie

De huurder van de accommodatie geeft de eigenaar op de dag van zijn aankomst, een cheque of een betaling ter waarde van 250 euro als borg ter dekking van de potentiële huurschade.

Zijn inbegrepen als huurschade, alle schade, schade aan de behuizing, evenals de schade, verliezen of diefstallen veroorzaakt aan de roerende goederen die de accommodatie vullen, gedurende de periode van de huur.

Bij het ontbreken van huurschade wordt de borgsom terugbetaald aan de huurder na de controle van de inventaris bij vertrek.

In het geval van huurschade wordt de aanbetaling binnen maximaal 2 maanden gerestitueerd, min de gemaakte kosten ter compensatie van aftrekbare posten, verantwoord door aankoop-facturen ter ondersteuning.

Artikel 13- capaciteit

Dit contract is opgesteld voor een maximale capaciteit van personen. (Om de capaciteit te kennen, kijk bovenaan op de detailpagina van de accommodatie op de website).  Als het aantal huurders de capaciteit overschrijdt, kan de eigenaar de extra personen weigeren. Elke wijziging of schending van het contract zal worden beschouwd als op initiatief van de klant. De accommodatie wordt alleen voor een beperkt aantal personen verhuurd.

De huurder stemt er uitdrukkelijk mee in om het op de website aangegeven aantal personen niet te overschrijden voor de duur van de huurovereenkomst zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar.

GROEPSRESERVERING:

Elke boeking van meer dan 2 accommodaties door dezelfde persoon of door verschillende natuurlijke personen, maar elkaar kennen en samen reizen om dezelfde redenen voor dezelfde verblijfsdata wordt beschouwd als een groep. De aangeboden accommodaties op de website assaladou.fr / org zijn exclusief gericht aan individuele klanten. Voor elk verzoek om groepsreserveringen moet u telefonisch, per e-mail of via het ‘Contact-formulier’ met de eigenaar contact opnemen. De eigenaar behoudt zich het recht voor om het reserveringsverzoek te bestuderen voordat het geaccepteerd of geweigerd wordt.

Artikel 14 -Verplichtingen van de huurder

De huurder maakt een rustig gebruik van de gehuurde accommodatie. Hij zal de gehuurde accommodatie onderhouden en schoonhouden bovenop de lichte schoonmaak op aanvraag. Hij zal de rust in buurt (en tegenover de eigenaars) respecteren, evenals naar de andere bewoners en huurders op dit privédomein. De huurder stemt er uitdrukkelijk mee in dat als er een klacht wordt ingediend voor nachtlawaai, dit contract als verbroken wordt beschouwd.

De huurder stemt ermee in om niet meer mensen binnen te brengen dan op de website is toegestaan, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

De huurder erkent dat de eigenaar dit het contract alleen voor een rustige vredige huur aanvaardt, dat de eigenaar het goed verhuurt aan een beperkt aantal mensen, en hij zijn toestemming buiten dit kader niet zou hebben gegeven . Elke inbreuk of schending van de twee bovengenoemde verplichtingen zal leiden tot nietigheid van dit contract, en de mogelijkheid voor de eigenaar om verhaal te halen bij de bevoegde rechtbanken in het bijzonder onder code 1116 van het Franse Burgerlijk Wetboek. In het geval van een voor de hand liggend bedrog, is de huurder ermee akkoord dat zijn tegoeden – zoveel als het bedrag van de depositogarantie – onder curatorschap gehouden wordt totdat een oplossing in der minne of door de rechter wordt bereikt.

De huurder kan geen verhaal uitoefenen tegen de eigenaar in geval van diefstal en verliezen in de gehuurde plaatsen.

De huurder kan zich niet verzetten tegen het bezoek van het pand als de eigenaar of zijn vertegenwoordiger als hij hiertoe het verzoek indient.

Hij verbindt zich ertoe om normaal en redelijk gebruik te maken van het comfort (verwarming, koken, water, enz.), evenals van apparatuur (huishoudelijke apparatuur, internet, keuken, enz.) die hem ter beschikking wordt gesteld.

Het is hem verboden een kopie te maken van de sleutels die door de eigenaar zijn gegeven.

Hij verbindt zich ertoe de eigenaar zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van een defect, schade, incident of defect.

Artikel 15 – verplichtingen van de eigenaar

De eigenaar gaat ermee akkoord om de huur die aan dit contract is onderworpen in perfecte staat van onderhoud, netheid en veiligheid te houden. Hij verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk aan de huurder te melden dat een aan zijn wil onafhankelijke gebeurtenis het comfort zal wijzigen of het genot van het gehuurde zal verstoren (overlast, uitval van uitrusting, enz.). In het geval dat een apparaat of uitrusting die een grote invloed heeft op het comfort van de huurder defect is, verbindt de eigenaar zich ertoe de maatregelen die het mogelijk maken de reparatie of vervanging zo snel mogelijk uit te voeren.

Hij moet ervoor zorgen dat de huurder ten volle geniet van het gehuurde goed gedurende de huurperiode. Hij zorgt voor de aflevering van de sleutels. Hij zal zich onthouden van het verstoren van het comfort of de rust van de huurder tijdens het verblijf van het verblijf.

Artikel 16 – huisdieren

De aanwezigheid van huisdieren in de accommodatie is toegestaan, maar alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Tijdens het boeken moet de klant het aantal huisdieren aangeven die hem vergezellen. Waar van toepassing specificeert de prijslijst de extra tarieven die moeten worden betaald (dierentarief, extra kosten, afwas-supplement …). Huisdierspecifieke verblijfsvoorwaarden kunnen door de eigenaar worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat in de receptie kan worden geraadpleegd. Honden moeten altijd aangelijnd zijn.

Het privéterrein van 7 hectare is omheind maar niet gesloten en de katten en kippen van de eigenaren lopen volledig vrij rond op het terrein;
De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het huisdier van de huurder tijdens het verblijf.

Artikel 17 – speciale veiligheidsvoorwaarden

Het zwembadvormige water-reservoir aangelegd voor de brandveiligheid wordt noch bewaakt noch vergrendeld.

De diepte varieert van 0,20 m in het kleine waterbad (waarin men reeds kan verdrinken) tot 1,55 m in het diepste gedeelte van het grote bad.

Zwemmen in dit waterreservoir is toegestaan, maar alleen op EIGEN RISICO van de huurders. De aanvaarding van deze huurovereenkomst bevrijdt de eigenaar van de verantwoordelijkheid voor het lot van zwemmers in deze baden.

KINDEREN: Om veiligheidsredenen zijn kinderen niet toegestaan, tenzij ze PERMANENT worden gecontroleerd door een volwassene.  Deze volwassene mag geen enkele afleiding hebben van het onafgebroken toezicht op zijn kinderen.

Artikel 18 – Verzekering

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om: de huurder te verzekeren in geval van een incident met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder. Alle klanten moeten het huishoudelijke reglement naleven. Elke huurder is verantwoordelijk voor storingen en overlast veroorzaakt door mensen die bij hem verblijven of hem bezoeken. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit zijn daden. Het is verplicht om voor deze verschillende risico’s verzekerd te zijn door een verzekering van het type ‘toeristisch verblijf’. Onze verzekeringsmaatschappij dekt deze huurrisico’s niet.

Artikel 19 – beëindiging van rechtswege

In geval van schending door de huurder van een van de contractuele verplichtingen, wordt deze huurovereenkomst automatisch beëindigd. Deze opzegging wordt van kracht na een periode van 4 uur na een eenvoudige dagvaarding per sms, e-mail of per handgift tegen ontvangstbewijs.

Artikel 20 – geschillen

Elke claim met betrekking tot de inventaris en de beschrijving van het goed tijdens een huurperiode, moet worden ingediend binnen twee dagen na de aankomst in de accommodatie.

Voor de uitvoering van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden is de rechtbank van de woonplaats van de eigenaar (11500 Nébias, Frankrijk) als enige bevoegd. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.


Bijzondere Boekings Voorwaarden

1 – Reservering

Alle reserveringen moeten voorzien zijn van een aanbetaling van minstens 30% van het globale bedrag van uw reservering en eventuele andere diensten die tegelijkertijd zijn geboekt, inclusief 100% van de reserveringskosten (50 € per reservering). Deze betaling moet binnen 7 (werk)dagen bij ons binnen zijn na uw reservering (optie). Na deze tijd is deze optie niet langer exclusief, en kan uw optie ten alle tijde worden geannuleerd. Uw reservering wordt pas als definitief beschouwd als wij deze hebben bevestigd (een bevestiging van de ontvangst van betaling per e-mail). Zonder deze bevestiging van onze kant kan uw reservering niet als definitief worden beschouwd. De totale prijs van uw boeking en eventuele extra diensten dient een maand voor het begin van uw verblijf te worden overgemaakt. Bij een late boeking, minder dan 35 dagen voor aankomst, zal het totale bedrag meteen worden opgevraagd na het nemen van een optie. Als het restbetaling 30 dagen voor aankomst nog niet betaald is, behoudt de SCI L’Assaladou de mogelijkheid om uw reservering als geannuleerd te beschouwen en vervolgens de annuleringsvoorwaarden toe te passen, hierna omschreven. De bankkosten voor een cheque of overmaking gedaan door een buitenlandse bank zijn voor rekening van de reserverende klant en zullen worden toegevoegd aan het bedrag van de reservering (bv. Als u niet kiest voor ‘gedeelde kosten’ bij de overschrijving).

2 – Prijs

Onze prijzen zijn inclusief belastingen met uitzondering van de toeristenbelasting, die ter plaatse dient te worden betaald. Optionele diensten: onze prijzen van de accommodaties en kampeerplekken zijn exclusief optionele diensten  (elektriciteit, verwarming) die extra worden aangeboden in de catalogus en ter plaatse. Bij een verhoging van de BTW, behoudt SCI L’Assaladou het recht om deze verhoging op zijn prijzen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

3 – Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt voor de rekening van de gemeente ingezameld en is niet inbegrepen in onze prijzen. De hoogte van het bedrag varieert per gemeente. Het bedrag dient ter plaatse te worden betaald.

4 – Wijziging / Annulering van het verblijf en de extra diensten per klant

In het geval van een annulering of een wijziging, dient u dit aan te kondigen per email naar katrin at assaladou .org.  De datum van ontvangst bepaalt de datum van de wijziging of van de annulering. Alle wijzigingen van de datum van het verblijf worden beschouwd als een annulering waarop de volgende annuleringskosten van toepassing zijn:

  • Bij een annulering van meer dan 60 dagen voor het begin van uw verblijf, houden wij 15% van het totale bedrag van uw verblijf met extra diensten inbegrepen in, met een minimum van 50 €. Het bedrag dat hierboven is ontvangen zal u worden terugbetaald tenzij u 95% betaald had.  In dat geval kan u dit bedrag overdragen naar een ander verblijf naar keuze.
  • Bij een annulering tussen 60 en 30 dagen voor uw aankomst, houden wij 30% van het totale bedrag van uw verblijf met extra diensten inbegrepen in, met een minimum van 50 €. Het bedrag dat hierboven is ontvangen zal u worden terugbetaald tenzij u 95% betaald had.  In dat geval kan u dit bedrag overdragen naar een ander verblijf naar keuze.
  • Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor uw aankomst, houden wij 50% van het totale bedrag van uw verblijf met de extra diensten inbegrepen, met een minimum van 50 €. Het bedrag dat daarboven ontvangen is kan overgedragen worden naar een ander verblijf (maar zal niet worden terugbetaald).
  • Bij annulering tussen 15 dagen voor uw aankomst en de dag van uw aankomst houden wij 100% van het totale bedrag in met de extra diensten inbegrepen.
  • Als u niet aankomt houden we 100% van het totale bedrag met de extra diensten inbegrepen.

5 – Aankomst en vertrek (aankomst 17u – 21u)

Aankomen is mogelijk vanaf 17.00 uur op de dag van aankomst tot 21u. Als u na 21.00 uur aankomt, dient u van tevoren contact op te nemen met ons op 00 33 6 42 42 35 82 om te weten of de overhandiging van de sleutel van uw accommodatie of het tonen van de kampeerplaats nog mogelijk is.  Vertrek is ten laatste om 11u, tenzij anders overeengekomen (meerprijs).

6 – Waarborg

Voor gasten die een huisje huren, zal bij aankomst een waarborg van 250 € aan u worden gevraagd. Deze zal aan het eind van uw verblijf weer worden teruggegeven na het afrekenen van de gebruikte diensten ter plaatse en na aftrek van kosten voor eventuele veroorzaakte schade (volgens de inventaris tussen de aankomst dag en de dag van vertrek).

7 – Huisdieren

Uw huisdieren worden geaccepteerd in onze accommodaties op vertoon van een hondsdolheid certificaat (maximum 2 dieren per accomodatie, tegen een bedrag per dier per dag, waarvan de prijs staat aangegeven op onze site en op de prijslijst in de receptie. U betaalt op het moment van de reservering van uw verblijf.

8 – Huisregels

Voor uw gemak tijdens uw vakantie zijn in elke accommodatie het infoboekje en de huisregels voor u beschikbaar; we danken u bij voorbaat hiervan kennis te nemen en ze te respecteren.  Bij de ingang is ook het reglement van de camping aangebracht.  Als deze regels worden overtreden of als de huisregels niet worden nageleefd (in het bijzonder bij nachtlawaai) behouden wij het recht om een bedrag van minimum 150 € in rekening te brengen voor veroorzaakte schade. De persoonlijke spullen die in de accommodatie of bij de kampeerplek worden vergeten bij het verlaten van de accomodatie of de kampeerplek vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SCI L’Assaladou, zij kunnen evenmin worden nagezonden.

9 – Afbreken van het verblijf

Een voortijdig vertrek geeft geen recht op een vergoeding.

10 – Eventuele verandering van ons aanbod

Als de omstandigheden het ons verplichten, tijdens uitzonderlijke inspecties, in het geval van bijzondere gebeurtenissen waar we geen grip op hebben, en in het geval van overmacht, behouden wij het recht om ons aanbod gedeeltelijk of volledig te wijzigen. (Gehele sluiting of van een gedeelte van het domein, zoals uw accommodatie, van een bijhorende faciliteit zoals het zwembad, de receptie, de internetverbinding, de barbecue, de zitstoelen,…). Voorwaarden van de eventuele wijzigingen van het aanbod, de aangekondigde diensten en activiteiten, in het kader van sanitaire verbetering van de faciliteit, in het geval van een achterstand bij de bouw, de aangekondigde diensten en activiteiten, in het kader van een activiteit ter plaatse, kunnen worden gewijzigd zonder aankondiging afhankelijk van sommige lokale voorschriften (culturele, sportieve, politieke evenementen enz.) waardoor de diensten of faciliteiten niet meer beschikbaar zijn.

11 – Klantenservice – Klachten

De klant beschikt over 48 uur na zijn aankomst om een schriftelijke klacht in te dienen rechtstreeks aan de zaakvoerder betreffende de beschrijving, de kwaliteit van zijn accomodatie. Na deze tijd zal SCI L’Assaladou geen klacht meer aannemen die deze punten betreffen. Eventuele klachten over uw verblijf die ter plaatse zijn ingediend moeten per brief worden bevestigd binnen de tijd van 1 maand na het eind van uw verblijf, zodat wij zo snel mogelijk kunnen antwoorden. We verzoeken u ook vriendelijk het reserveringsnummer te vermelden, de bestemming, de datum van uw verblijf en het type van het geboekte accomodatie of kampeerplek, op deze manier kunnen wij uw klacht makkelijker in behandeling nemen. In het geval van een niet-gebruikte, maar vooruitbetaalde dienst, wordt u verzocht om een bewijs hiervan toe te voegen. Er kan geen enkele vergoeding worden toegezegd tijdens uw verblijf. We willen u er aan herinneren dat persoonlijke spullen die in de accommodatie of bij de kampeerplek worden vergeten bij het verlaten van de accommodatie of de kampeerplek niet vallen onder de verantwoording van SCI L’Assaladou, en dat deze ook niet kunnen worden nagezonden.

12 – Algemene en specifieke voorwaarden

De reservering van één van onze verblijven houdt in dat u de algemene en specifieke verkoopvoorwaarden accepteert. Wij presenteren een algemene omschrijving en foto’s van onze accommodaties ter indicatie. Sommige accomdaties zijn ingericht voor mindervalide personen. Voor meer details, kunt u emailen naar katrin at assaladou .org. Alle eventuele aanvragen voor een speciale ligging of specifieke situatie van de accommodatie of de kampeerplek worden beschouwd als een vrijblijvende voorkeur en de tegemoetkoming aan deze wensen kan niet gegarandeerd worden. Alle informatie betreffende sportactiviteiten of recreatie in de omgeving hebben wij ontvangen van de Offices de Tourisme en worden enkel aan u gecommuniceerd ter indicatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval dat één van deze voorzieningen niet meer bestaat tijdens uw verblijf.  Gezien onze website lang van tevoren is opgesteld, informeert u bij ons via email naar de openingsdata, de voorzieningen, de activiteiten en faciliteiten die op de bestemming worden aangeboden.

13 – Verantwoordelijkheid

We willen u er op wijzen dat het verblijf in een accommodatie of op een kampeerplek niet valt onder de verantwoordelijkheid van de hotelhouders. Daarom kan SCI L’Assaladou niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of schade aan persoonlijke spullen in onze accommodaties, zowel in de accommodaties en kampeerplekken, op de onbewaakte buitenparking als onbewaakte binnenparkings als in de gemeenschappelijke ruimtes (zoals de receptie of de skiberging).

Voorwaarden voor het bekomen van de gratis coaching animaties

Artikel 1: Definities
De volgende termen zullen in deze bijzondere verkoopvoorwaarden de betekenis hebben die er hieronder aan wordt toegekend:

“SCI”: duidt de burgerlijke vastgoedvennootschap SCI L’Assaladou aan die geclassificeerde en niet-geclassificeerde toeristische accommodatie verhuurt en een kleine camping exploiteert, onderworpen aan btw en handelsbelastingen, die 3 ‘para-hotel’diensten levert (receptie, regelmatige schoonmaak op tijdige aanvraag, verschoning van linnengoed op tijdig verzoek).

“Coaching”: verwijst naar de toeristische animaties (entertainment) die door de SCI gratis kunnen worden aangeboden naargelang de beschikbaarheid van zijn zaakvoerder hiervoor, in de vorm van “coaching” animaties aan individuen of koppels, bedoeld om de persoonlijke ontwikkeling eventueel te kunnen stimuleren, zonder echter hulp, advies of mentale of psychologische gezondheidszorg te bieden.

“Klant”: verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die een gemeubileerde accommodatie heeft gehuurd van de SCI en profiteert van gratis aanvullende coachingsanimaties.

“Huurcontract”: verwijst naar het huurcontract voor gemeubeld toeristisch logies dat is gesloten tussen SCI en de Klant, evenals de huidige bijzondere verkoopvoorwaarden op deze pagina.

“accommodatie”: verwijst naar elke geclassificeerde of niet-geclassificeerde gemeubileerde toeristische accommodatie die door de SCI aan de klant wordt verhuurd.

Artikel 2: Modaliteiten voor het verstrekken van aanvullende gratis coachingsdiensten
De aanvullende gratis coachingsdiensten worden door de SCI gratis verstrekt naargelang de beschikbaarheid van de zaakvoerder aan klanten (die hiervoor al dan niet een extra gemeubileerde accommodatie van de SCI hebben gehuurd). Deze diensten zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling en vormen geen geestelijke of psychische zorg of hulpverlening. Ze worden aangeboden in de vorm van in de tijd beperkte gesprekken, waarvoor de cliënt slechts voor de duur van het gesprek (slechts een paar uur per keer) extra woonruimte kan huren om de discretie te verbeteren.

Artikel 3: Uitsluiting aansprakelijkheid
SCI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor aanvullende gratis coachingsanimaties die aan klanten worden geleverd. De SCI geeft immers geen pediatrisch, psychologisch of psychotherapeutisch advies, noch echtelijke of seksuologische raadplegingen. De SCI is niet verantwoordelijk voor eventuele psychische problemen die naar aanleiding van de (koppel)coachingsgesprekken kunnen ontstaan.

Bovendien herinnert de SCI eraan dat de gratis aanvullende coachingsdiensten geen geestelijke of psychologische gezondheidszorg of bijstand vormen. De SCI is niet verantwoordelijk voor de gevolgen voor de mentale of psychologische gezondheid van de klant na deze diensten.

De SCI herinnert er ook aan dat, in overeenstemming met artikel L.1111-1 van de Franse Volksgezondheidscode, “alleen gezondheidswerkers (artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, masseurs-fysiotherapeuten, podotherapeuten-podotherapeuten, vroedvrouwen, psychologen, enz. ) zijn bevoegd om gezondheidszorg te verlenen » De SCI, noch haar Belgische moedervereniging is daarom niet bevoegd om gezondheidszorg te verlenen in Frankrijk en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen voor de geestelijke of psychische gezondheid van de cliënt die deze diensten volgt.

In geval van behoefte aan geestelijke of psychologische gezondheidszorg, nodigt de SCI cliënten uit om gespecialiseerde gezondheidswerkers te raadplegen, zoals artsen, psychologen, psychotherapeuten of huwelijksconsulenten. De SCI wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-naleving van deze aanbeveling.

Artikel 4: geen arrangement, geen verblijfsservice aangeboden onder één prijs, geen touroperator
De SCI biedt gratis toeristisch entertainment in de vorm van huwelijkscoaching, dat onvoorwaardelijk door de beheerder van de SCI gratis wordt aangeboden. Deze animatie staat los van het bijverhuren van al dan niet geclassificeerde gemeubileerde woonruimte, dat blijft een vrije keuze.
De toeristische animatie is bedoeld om het verblijf van klanten te verbeteren en heeft geen commerciële waarde. Het is niet inbegrepen in de huurprijs van al dan niet geclassificeerde gemeubileerde woonruimte.
De animatie van de SCI heeft geen directe link met de vereniging van rechtspersonen waarvan de manager ook de beheerder is, die diensten voor huwelijkscoaching aanbiedt in België
De SCI biedt geen pakket aan waarin de diensten van de rechtspersonenvereniging zijn opgenomen. De verhuur van al dan niet geclassificeerde gemeubileerde accommodatie en gratis toeristisch entertainment zijn twee verschillende diensten die onafhankelijk van elkaar geboekt kunnen worden.
De SCI verbindt zich ertoe alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot toerisme en belastingen na te leven. Het ontduikt geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting door gebruik te maken van fictieve of frauduleuze middelen. Integendeel, het is onderworpen aan deze belastingen.
Klanten van SCI erkennen en accepteren dat toeristisch amusement in de vorm van huwelijkscoaching een dienst is die gratis wordt aangeboden en geen commerciële waarde heeft. Ze kunnen geen aanspraak maken op een prijsverlaging of terugbetaling in geval van onbeschikbaarheid van het toeristisch amusement.
De SCI opereert niet als touroperator, biedt geen gegroepeerde toeristische diensten aan en verkoopt naast de verhuur van geclassificeerde of niet-geclassificeerde gemeubileerde accommodatie geen pakketten inclusief vervoer, catering of vrijetijdsdiensten. Bijgevolg is het niet onderworpen aan de specifieke verplichtingen en verantwoordelijkheden van touroperators.
Artikel 5: Toepassing wet- en regelgeving
Deze bijzondere verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van de in Frankrijk geldende wet- en regelgeving.

Deze bijzondere wettelijke voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de stad Carcassonne, Frankrijk.

Artikel 6: Inwerkingtreding
Deze speciale verkoopvoorwaarden treden in werking vanaf de datum van bevestiging van de aanvaarding van deze voorwaarden op onze online boekingstool, die voorafgaat aan het sluiten van het huurcontract tussen SCI en de klant door ontvangst van de ‘aanbetaling’. Ze zijn van toepassing op aanvullende gratis coachingsanimaties die door SCI kunnen worden aangeboden aan alle klanten naargelang beschikbaarheid, ongeacht of zij al dan niet een extra unit hebben gehuurd van de SCI.

Door deze bijzondere verkoopvoorwaarden te aanvaarden, erkent de klant kennis te hebben genomen van de hierboven vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid en verbindt hij zich ertoe de hierin vermelde voorwaarden na te leven.

Bijzondere voorwaarden m.b.t. ‘wandelende’ activiteiten
Artikel 1: Uitsluiting aansprakelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling coaching diensten als toeristisch vermaak

Société Civile Immobilière SCI L’Assaladou zal klanten die een extra toeristische accommodatie hebben gehuurd een toeristische activiteit aanbieden die bestaat uit gratis persoonlijke ontwikkelingscoachingsgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op boswegen direct grenzend aan het SCI-landgoed en worden in overleg met de opdrachtgever voor bepaalde tijd aangeboden.

Deze coachingsgesprekken tijdens deze korte wandelingen als toeristisch vermaak vormen geen wandelen, noch bergwandelen, noch trekking of bergbeklimmen die door staatsoctrooien moeten worden omkaderd, en klanten blijven volledig verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens deze korte wandelingen. SCI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die cliënten lijden tijdens deze coachingsgesprekken.

Artikel 2: Uitsluiting van aansprakelijkheid bij huwelijks-, psychische of psychotherapeutische stoornissen

De SCI geeft aan dat de persoonlijke ontwikkelingscoachingsgesprekken die het aanbiedt alleen als gratis animatie worden aangeboden en geen geestelijke of psychologische zorg of hulp vormen. Bijgevolg wijst de SCI alle verantwoordelijkheid af in het geval van huwelijksbeslissingen, psychologische of psychotherapeutische beslissingen die na deze coachingsgesprekken worden genomen. Cliënten die medische, psychologische, huwelijks-, seksuele, pediatrische of psychiatrische hulp nodig hebben, worden verzocht zich te wenden tot de bevoegde instanties, zoals gezondheidswerkers (artsen, apothekers, psychologen, seksuologen, enz.) die bevoegd zijn om gezondheidszorg te verstrekken.

Artikel 3: Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen

De SCI herinnert eraan dat de persoonlijke ontwikkelingscoachingsgesprekken die het aanbiedt niet zijn omkaderd door staatspatenten en dat klanten tijdens deze wandelingen volledig verantwoordelijk blijven voor hun eigen veiligheid. SCI raadt klanten aan om tijdens deze coachingsgesprekken alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de geldende veiligheidsregels te respecteren. In geval van twijfel over de veiligheidsvoorwaarden, worden klanten uitgenodigd om contact op te nemen met de SCI alvorens deel te nemen aan deze activiteiten.


Privacy

De verantwoordelijke voor het beheer en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, L’Assaladou SCI, respecteert de Europese GDPR verordening (General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

– Administratieve doeleinden;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht (verblijf of interesse in een verblijf op L’Assaladou)
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan L’Assaladou SCI de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Paspoortnummer;
– Credit Card informatie.
– Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door SCI L’Assaladou tijdelijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van het verblijf en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiele) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SCI L’Assaladou bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens SCI L’Assaladou van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Onze medewerkers zijn geifnormeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SCI L’Assaladou, F11500 Nebias gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kim Wellens, zaakvoerder, SCI L’Assaladou, F11500 Nebias

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. [In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Mailchimp.]

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, L’Assaladou heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

L’Assaladou houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op kim at assaladou.org

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

L’Assaladou gebruikt verschillende cookies om te zorgen dat de gebruikerservaring van de website optimaal is:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.  Bestanden en technologieën worden gebruikt om bijvoorbeeld het aantal bezoekers, uw surfgedrag, gebruikspatronen en foutmeldingen te registreren voor optimalisatie van de inhoud en structuur van deze website.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst  toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  Wij tonen u bij uw eerste bezoek een balk om u attent te maken op ons gebruik van cookies. Elk jaar tonen wij die balk opnieuw zodat u steeds kan beslissen of u hier nog akkoord mee gaat of niet.